Ga naar de inhoud

Het huidig sociaal conflict bij de Belgische spoorwegen vindt haar oorsprong in het mislukken van de sociale dialoog tijdens de afgelopen maanden, al van voor de zomer van 2023. ACOD SPOOR heeft steeds haar bezorgdheid geuit in functie van het welzijn van het personeel, de werkgelegenheid, statutaire aanwervingen en een kwalitatieve maar tevens haalbare dienstverlening naar de reizigers toe. Het spoorwegpersoneel heeft niet gestaakt om meer loon of premies. Het vraagt werkbare en correcte arbeidsomstandigheden om de kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische spoorwegen als openbare dienst te waarborgen.

Geconfronteerd met deze situatie, hebben we tweemaal de alarmbelprocedure opgestart om de sociale dialoog alle kansen te geven. Vervolgens vonden er twee bemiddelingsvergaderingen plaats op 18 en 24 oktober, waarbij we de aanhoudende impasse moesten constateren. Hierdoor waren we genoodzaakt om een stakingsaanzegging in te dienen. Deze werd in twee 48-uren stakingsacties uitgevoerd: op 7 en 8 november en op 6 en 7 december 2023. Ondanks de gezamenlijke uitwerking van dit actieplan besloot ACV Transcom in december af te haken. Het personeel bevestigde in december de stakingsbereidheid van november.

Ondanks onze succesvolle acties in november én december hebben we géén uitnodiging tot overleg mogen ontvangen. Geen communicatie. Niets.

We hebben hierop beslist om een persconferentie te organiseren op 4 januari om de toestand te duiden. Op de persconferentie hebben we vervolgens een mogelijke stakingsaanzegging aangekondigd indien er geen toenadering zou zijn tot overleg met betrekking tot ons eisenpakket.

En toen werd het stilzwijgen doorbroken.

We hebben het management onze prioriteiten en eisen overgemaakt op basis van drie thema’s:

 1) Productiviteit en reorganisatie(s)

  • Dienstverlening in Stations (DIS): aantal betrokken personeelsleden, functie, geografische werkzetels en mobiliteit van het personeel
  • Treinbegeleiding: verkoop aan boord van de trein, rol van de brigades TICO en Securail
  • Organisatie van het werk in de werkplaatsen in het kader van het PACT 32-project
  • Werkdruk bij het personeel infrastructuur
  • Arbeidsomstandigheden in seinhuizen
  • Permanente opvolging van de situatie op het vlak van de achterstallige dagen bij Infrabel en de NMBS.
  • Lijst opstellen van kostenbeparende productiviteitsmaatregelen (ook consultancy)

2) Werkgelegenheid en aanwerving

  • Versterking van de maatregelen in functie van de aanwervingen om de huidige situatie te stabiliseren en te consolideren.
  • Handhaving van een quotum van statutaire en niet-statutaire banen (90/10).
  • Reflectie op het aanwervingsbeleid en maatregelen om een hoog aanwervingsniveau te behouden. Objectieve definitie van de operationele beroepen waarvoor wij statutaire tewerkstelling vooropstellen.

3) Sociale dialoog en welzijn op het werk

ACOD/CGSP dringt erop aan dat de sociale dialoog een absolute prioriteit is en op een evenwichtige en stevige basis wordt georganiseerd. Het welzijnsbeleid dient geëvalueerd te worden en waar nodig versterkt. Er zal dan ook bijzondere aandacht besteed worden aan de evolutie van absenteïsme, werkherneming en de preventie van burn-out bij het voltallig spoorwegpersoneel.

We hebben gevraagd om over al deze punten gezamenlijk overleg te plegen binnen de paritaire organen of ad hoc werkgroepen.

Het management heeft naar onze argumenten geluisterd en een planning van onderhandelingen voorgesteld. Wij hebben dit initiatief aanvaard.

We hebben het management herinnerd aan het sterke signaal van het spoorwegpersoneel tijdens de acties van november en december. ACOD/CGSP eist dat hiermee rekening wordt gehouden en dat ze als vakbond in die zin gerespecteerd wordt.

Onder deze voorwaarden schort de ACOD/CGSP haar actieplan dat gepland was voor eind januari op en neemt ze deel aan een initiatief dat gericht is op het herstellen van de sociale dialoog. We benadrukken evenwel dat dit op geen enkele manier beschouwd kan worden als een mogelijke goedkeuring van de huidige discussiepunten. ACOD/CGSP is vastberaden om haar eisen te doen slagen.